Zespół Szkól im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zrealizował projekt pt. "Nowoczesna Szkoła" we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt został zrealizowany w ramach programu – Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu był wzrost mobilności zawodowej i szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych

  • Rozszerzenie programu rozwoju szkoły o ofertę edukacyjną w zakresie efektywnej nauki    języków obcych, doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących.
  • Wyrównanie poziomu wykształcenia uczniów pochodzących z miasta i ze wsi.
  • Wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe (cykl zajęć językowych, informatycznych, matematycznych 
  • i przedsiębiorczości).
  • Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia w swoim zawodzie (porady u doradcy zawodowego, zacieśnienie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, którzy zaproszeni zostaną do udziału w spotkaniach z młodzieżą i konferencji podsumowującej projekt).
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji (porady psychologa).


Zestawienie zajęć realizowanych w ramach Projektu pt.
"Nowoczesna Szkoła"

Lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Liczba uczniów biorących zajęciach

Ilość godzin zrealizowanych

 Zajęcia dodatkowe-rozwijające kompetencje kluczowe 

1

matematyka- zajęcia dodatkowe

1

10 uczniów

50 godz.

2

zajęcia dodatkowe z informatyki

2

20 (2 grupy x 10 uczniów)

200 godz.

3

j.angielski – zajęcia dodatkowe

2

30 (2 grupy x 15 uczniów)

200 godz.

4

przedsiębiorczość

1

1 grupa x 20 uczniów

30 godz.

Razem

80 uczniów

480 godz.

 Dodatkowe zajęcia wyrównujące dla uczniów z problemami w nauce 

1

zajęcia wyrównujące z j.polskiego

3

 

21 (3 grupy x 7 uczniów)

 

120 godz.

2

matematyka –zajęcia wyrównujące

2

 

21 (2 grupy x 7 uczniów)

 

120 godz.

Razem

42 uczniów

240 godz.

 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego 

1

doradztwo edukacyjno-zawodowe      (grupowe)

1

20 uczniów kl. III ZSZ

20 godz.

2

doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualne)

-

1 uczeń - 4 godziny

80 godz.

Razem

20 uczniów

100 godz.

 Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów mających szczególne problemy w nauce 

1

indywidualne doradztwo psychologiczne

-

5 uczniów x 5 godz.

25 godz.

2

grupowe doradztwo psychologiczno-edukacyjne

-

100 uczniów

8 godz.

 Współpraca z pracodawcami przy organizacji praktyk 

1

-

-

15 uczniów kl. II ZSZ

10-11.12.2009r


WSEiI pokryła koszty związane z realizacją zajęć dodatkowych- zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i wyrównujących dla uczniów z problemami w nauceoraz zakupiła rzutnik multimedialny, laptop, oprogramowania, drukarkę laserową oraz pokrywa koszty związane z bieżącą realizacją projektu(zakup tonera do drukarki, wynajem sal na zajęcia, zakup podręczników do zajęć, papier do drukarki). 


Więcej informacji na stronie:

http://www.wsei.lublin.pl/index.php?module=articles&id=198

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej