Misja szkoły

Podstawowym celem działalności Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej jest zapewnienie każdemu uczniowi niezbędnych warunków do przygotowania zawodowego, rozwoju osobowości oraz wypełniania obowiązków w rodzinie i społeczeństwie.

Dlatego dostosowujemy kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtujemy
u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, a także przygotowujemy ich do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Ponadto aktywizujemy uczniów do uczestnictwa w środowisku lokalnym - jego życiu kulturalnym
i społecznym, dzięki czemu wychowujemy świadomych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za losy własnego kraju.

Wizja szkoły

Przykładem dla pedagogów i uczniów naszej szkoły jest król Kazimierz Jagiellończyk, władca ceniący mądrość i wiedzę, który zawsze pamiętał o danych przyrzeczeniach, nie bał się podejmować nawet największego trudu dla osiągnięcia swoich celów. 

Zgodnie z powyższym nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności;
 • jest przygotowany do dalszego kształcenia się i wykonywania zawodu;
 • korzysta z najnowszych zdobyczy techniki, nowoczesnych źródeł informacji;
 • rozwija swoje zainteresowania, talenty i pasje;
 • zna i szanuje historię oraz kulturę własnego narodu, regionu;
 • ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;
 • jest przywiązany do języka ojczystego;
 • szanuje przedstawicieli innych nacji i religii;
 • umie współpracować w grupie;
 • jest samodzielny w myśleniu i działaniu;
 • czuje się wolny, ale jest także świadomy, że wolność niesie za sobą trud
 • odpowiedzialności;
 • potrafi dokonywać właściwych wyborów; · ma krytyczny stosunek do negatywnych zjawisk życia;
 • wie, jakie jest znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa;- dba o zdrowie swoje i innych;
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych ludzi oraz otaczającego świata. 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej