Początki szkoły przypadają na rok 1972, kiedy to powołano dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Głównym celem szkoły było wykształcenie przyszłych producentów owoców i warzyw. Sprzyjała temu bliskość Zakładu Ogrodniczego na Podzamczu, gdzie młodzież odbywała praktyczną naukę zawodu przez 20 lat, do czasu przejęcia Zakładu przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zapał ludzi sprawił, że mimo braku pomieszczeń placówka funkcjonowała mieszcząc się początkowo w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Chełmskiej 12.

W roku 1975 szkoła otrzymała własny obiekt po dawnej Izbie Porodowej, położony na terenie malowniczego Zespołu Dworsko-Parkowego na Podzamczu. Przez pierwsze lata dokonywano adaptacji budynku. Warunki pracy były bardzo trudne. Brakowało sal lekcyjnych, nie było pomocy dydaktycznych.

W latach 1984-1987 grupa remontowo-budowlana pod kierunkiem pana Bogumiła Brodzisza dokonała rozbudowy budynku, której efektem była sala lekcyjna nr 4 z zapleczami, gabinet dyrektora szkoły, magazyn narzędzi i kotłownia. W następnych latach dokonano adaptacji strychu na pracownię informatyczną i bibliotekę z pracownią multimedialną.

Wykonano również projekt sali wielofunkcyjnej, który z powodu braku funduszy nie został zrealizowany.

Szkoła na przestrzeni lat doświadczała szeregu zmian organizacyjnych. Obejmowały one nowe kierunki kształcenia. W 1974 r. zmieniła specjalność z ogólnorolniczej na ogrodniczą. W latach 1975-1992 funkcjonowała jako filia Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. W 1993 r. Wojewoda Lubelski na wniosek rady pedagogicznej i Rady Miasta Łęcznej podjął decyzję o powołaniu Zespołu Szkół Ogrodniczych.

W związku z wdrożeniem drugiego etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego 28 marca 2003 r. Rada Powiatu Łęczyńskiego podjęła uchwałę o zmianie nazwy szkoły z Zespołu Szkół Ogrodniczych na Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.           

W 2011 r. szkoła zmieniła siedzibę i otrzymała budynek po gimnazjum przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej.

Dyrekcja szkoły

1972-1973 Dyrektor – Stefania Pawlak

1973-1975 Dyrektor – Bogdan Michalik

1975 – 1992 Kierownik filii – Kazimiera Wójcicka

1993- 2009 Dyrektor szkoły – Kazimiera Wójcicka

2009 - 2019 Dyrektor szkoły – Dorota Makara

01.01.2020 - 31..08.2021  PO Dyrektora szkoły - Magdalena Dyndur

od 01.09.2021 Dyrektor szkoły - Jolanta Jarawka

                                       

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej