Technik budownictwa  zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, opracowywaniem dokumentacji budowlanej, sprawowaniem nadzoru budowlanego, sporządzaniem obmiarów
i kosztorysów, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, projektowaniem, wykonywaniem
lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz  egzamin z następujących kwalifikacji:

B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik budownictwa

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.

 

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

 • rysunek techniczny
 • technologia robót murarskich i tynkarskich
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • język angielski zawodowy w budownictwie 

w kształceniu praktycznym: 

 • dokumentacja techniczna
 • roboty murarskie i tynkarskie
 • nadzór robót budowlanych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie 

Możliwości zatrudnienia:

 • biura projektowo-budowlane,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • wytwórnie prefabrykatów,
 • własne firmy budowlane,
 • terenowe organa administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • hurtownie materiałów budowlanych 

W wyniku kształcenia w zawodzie jako absolwent będziesz umieć:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane,
 • przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów,
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym,
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych,
 • analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu,
 • oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów,
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych,
 • koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie,
 • prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacow
  magazynową,
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe,
 • określać nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych asortymentów robót,
 • organizować roboty remontowe i rozbiórkowe oraz kierować nimi,
 • stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego,
 • wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa,
 • likwidować plac budowy,
 • podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej