Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Jako absolwent technikum ekonomicznego możesz podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Masz również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich). W trakcie 4-letniej nauki zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ekonomista

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

·  podstawy ekonomii

·  podstawy prawa

·  organizowanie działalności gospodarczej

·  analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

·  rachunkowość finansowa

·  język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

w kształceniu praktycznym:

·  działalność przedsiębiorstwa

·  kadry i płace

·  biuro rachunkowe

·  praktyki zawodowe

 

Możliwości zatrudnienia: 

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. 

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

·  planowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

·  obliczania podatków 

·  prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 

·  prowadzenia księgowości w różnych formach opodatkowania 

·  wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów 

   prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej