LO stare fotoI Liceum Ogólnokształcące w Łęcznej utworzone zostało 1 września 1974 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. W orzeczeniu o otwarciu liceum ustalono, że w roku szkolnym 1974/75 posiadać będzie jeden oddział klasy I. Organizacyjnie utworzoną placówkę podporządkowano Zbiorczej Szkole Gminnej i zlokalizowano w budynku szkolnym przy Piłsudskiego 12. Organizatorem szkoły był Gminny Dyrektor Szkół w Łęcznej mgr Henryk Korba. Na osiedlu im. Jana Samsonowicza wybudowano nowy budynek szkoły osiedlowej – Szkoły Podstawowej nr 2, do którego 14 września 1981 r. przeniesiono liceum. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie liceum włączono do zbiorczego zakładu szkolnego – Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łęcznej, który utworzono 1 października 1981 r.

W nowym budynku szkoły osiedlowej Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność w oparciu o skromną bazę dydaktyczną, wykorzystywaną wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2. Zasoby pomocy naukowych, środków dydaktycznych i audiowizualnych oraz księgozbiór udostępnione przez szkołę macierzystą i Kuratorium były niewielkie i nie zabezpieczały potrzeb jednociągowej szkoły kształcącej 110 – 130 uczniów.

Rok 1984 rozpoczyna pozytywne zmiany w funkcjonowaniu liceum, po utworzeniu zasadniczej szkoły zawodowej. W 1987 r. Kurator Oświaty i Wychowania przekształca placówkę w Zespół Szkół nr 1. Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostają podporządkowane Kuratorowi Oświaty i Wychowania. Zaczyna się okres stabilizowania kadrowego szkoły. Od 1 września 1990 rozpoczyna kształcenie w Zespole Szkół nr 1 Liceum Zawodowe, równocześnie tworzone są kolejne ciągi klas I Liceum Ogólnokształcącego – drugi, trzeci, czwarty a w bieżącym roku szkolnym szósty. Pozytywnej zmianie ulegają warunki nauki, następuje rozdzielenie sal i pracowni między Szkołą Podstawową nr 2 i Szkoły Ponadgimnazjalne, które obejmują we władanie II piętro, sale 10 i 11 na parterze budynku. We wrześniu 1992 rozpoczyna funkcjonowanie pracownia komputerowa, powiększane są zasoby biblioteki szkolnej i czytelni.

Dwudziestolecie Liceum Ogólnokształcącego zostało przez władze samorządowe Łęcznej zaakcentowane w sposób szczególny, 2 grudnia 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej nadano szkole imię Jana Zamoyskiego i sztandar ufundowany przez rodziców, władze miasta, Zarząd KWK Bogdanka, zakłady, instytucje i osoby prywatne związane ze środowiskiem naszej szkoły.

Liceum Ogólnokształcące obchodziło w roku szkolnym 2000/2001 25. rocznicę działalności – kształcenia młodzieży z Łęcznej i Powiatu Łęczyńskiego, kolejne liczne roczniki absolwentów opuszczają szkołę, coraz liczniejsze rzesze uczniów podejmują w niej naukę, w klasach różnych profili: ogólnego, ogólnego z rozszerzonym językiem niemieckim, humanistycznego, matematyczno – fizycznego z rozszerzoną informatyką, biologiczno – chemicznego.

W roku szkolnym 2001/2002 odbyły się uroczystości jubileuszowe XX-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej (w skład, którego wchodziły I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki). Życzenia z okazji jubileuszu Szkoły od Ministra Edukacji Narodowej przekazał pan Krzysztof Święcicki, przekazując również I Liceum Ogólnokształcącemu pracownię internetową i szkolne centrum multimedialne. Uroczystego otwarcia pracowni dokonali:

Krzysztof Święcicki Wydział Informatyczny Ministerstwa Edukacji Narodowej
Grażyna Wójtowicz-Huba Wice Kurator Oświaty
Waldemar Perkowski     Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie
Piotr Winiarski Wice Starosta Łęczyński
Jacek Józenko     Burmistrz Łęcznej
Zbigniew Krasowski    Wice Prezes Lubelskiego Węgla
Zbigniew Urbankiewicz     Prezes Zarządu BS w Łęcznej
Andrzej Grzesiuk     Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

 Uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni informatycznych z dostępem do Internetu, a zajęcia sportowe prowadzone są w dobrze wyposażonej hali sportowej, na krytej pływalni oraz przyszkolnych obiektach sportowych.

Rok szkolny 2015/ 2016 rozpoczyna nowy rozdział w czterdziestoletniej historii I Liceum Ogólnokształcącego. Na mocy porozumienia Rady Gminy i Rady Powiatu szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Bogdanowicza 9, a organem prowadzącym stało się Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Funkcję p/o dyrektora I LO im Jana Zamoyskiego od 1września 2015r do 30 czerwca 2016r pełniła mgr Dorota Makara – dyrektor Zespołu Szkól im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Miniony rok szkolny należał do udanych. Uczniowie brali udział w konkursach, promowali szkole, angażując się w wielu imprezach szkolnych i powiatowych. 12 uczniów zostało wyróżnionych stypendium za wyniki w nauce, konkursach i sportowe na koniec roku szkolnego 2015/2016 w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji  uzdolnionej młodzieży.

Od 1 lipca 2016r Zarząd Powiatu w Łęcznej powierzył pełnienie obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej mgr Katarzynie Konopka.

1 września 2016r I liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego został włączony do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka na podstawie uchwały nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dn. 3 sierpnia 2016r. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  pełni mgr Dorota Makara. W skład zespołu wchodzą: Technikum Informatyczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Architektury i Krajobrazu, Technikum Budowlane, Technikum Organizacji Reklamy, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Dyrektorzy szkoły:

mgr Amelia Kaus - 1.IX.1981 - 31.VIII.1983

mgr Jerzy Krupiński - 1.IX.1983 - 31.VIII.1990

mgr Andrzej Grzesiuk - 1.IX.1990 - 31.VIII.2014

mgr Leszek Włodarski - 1.IX.2014 – 31.VIII.2015

mgr Dorota Makara – 1.IX.2015 - 31.12.2019

 

V-ce dyrektorzy:

mgr Teresa Michalik - v-ce dyr. ds. Liceum Ogólnokształcącego - 1.IX.1981 - 31.VIII.1982

mgr Andrzej Grzesiuk - v-ce dyr. ds. Szkoły Podstawowej i szkół ponadpodstawowych - 1.XI.1981

- 31.VIII.1990

mgr Andrzej Zachary - v-ce dyr. ds. Liceum Ogólnokształcącego - 1.IX.1982 - 31.VIII.1983

mgr Grażyna Król - v-ce dyr. ds. szkół ponadgimnazjalnych - 1.IX.1990 - 31.XII.2008

mgr Leszek Włodarski - v-ce dyr. ds. szkół ponadgimnazjalnych - 1.I.2009 - 31.VIII.2013

mgr Artur Radko - v-ce dyr. ds. Technikum - 1.IX.2009 - 31.VIII.2011

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej