SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI


 
Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 775) – Dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Prawo składania skarg/wniosków zagwarantowane jest każdemu. Można je składać
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.


Mogą być wnoszone w jednym z poniższych sposobów:
- pisemnie,
- za pomocą faksu,
- poczty elektronicznej,
- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- ustnie do protokołu.

Starosta, Wicestarosta lub upoważniony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycjiw każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.15.

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
poniedziałek – piątek: od 7:00 do15:00,  wtorek 8:00-16:00.
ePUAP: Starostwo_Leczna/SkrytkaESP
 
Wymagania niezbędne:
- imię i nazwisko (nazwa),
- adres składającego skargę/wniosek,
- zwięzły opis treści sprawy oraz
- podpis.
W razie zgłoszenia ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie.
 
UWAGA: Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Wydziałem koordynującym i nadzorującym załatwianie skarg i wniosków jest Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Adres: Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Telefon: 81 53-15-200
Fax: 81 752-64-64
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca lub gdy:
- organ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku to zostanie on przekazany właściwemu organowi w ciągu 7 dni, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego albo w tym terminie zostanie wnoszącemu wskazany właściwy organ;
- skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku przysługuje prawo do złożenia skargi.

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej