Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych chcących zmienić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej   osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy
  i gospodarki.
 • Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje  świadectwo potwierdzające kwalifikacje
  w zawodzie.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
  z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej
  w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia
  w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

 

 

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej