Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Dokonano przeglądu deklaracji dostępności w dniu 31.03.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
  • Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niektóre multimedia dostępne na stronie internetowej zostały opublikowane przed dniem 1 marca 2019 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Emilią Salak, Robertem Drapała. Możesz skontaktować się z nimi mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie - +48 81531 54 64 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
1.    Szkoła prowadzi swoją działalność w 1 budynku, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze. W budynku znajduje się także  sala gimnastyczna.
2. Do budynków szkoły, sali gimnastycznej, prowadzą:
   a)  Wejście główne  ze schodami
   b)  Wejście boczne bez schodów z platformą przyschodową.
Dostęp do ww. budynku możliwy jest w godzinach pracy szkoły.
3. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości . Schody posiadają spoczniki.
4. Brak toalet dla niepełnosprawnych.
5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
6. Na terenie szkoły brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu.
7. Prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem nie zostało uregulowane.
8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym szkoły są pracownicy obsługi.
9. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
10.  W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku dla słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


 

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej