POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Chcesz zostać technikiem budownictwa? Wyślij uzupełniony formularz
 
 
Technik budownictwa zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, opracowywaniem dokumentacji budowlanej, sprawowaniem nadzoru budowlanego, sporządzaniem obmiarów i kosztorysów, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, projektowaniem, wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
 
W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:
BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1.  W zakresie kwalifikacji BUD.12 wyodrębnia się następujące zadania:

- wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
- wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
- wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.


2. W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
- organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
- organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
- sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
BUD.081. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.082. Podstawy budownictwa montera konstrukcji budowlanych
BUD.083. Montaż konstrukcji stalowych
BUD.084. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
BUD.085. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
BUD.086. Język obcy zawodowy
BUD.087. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.14.2. Podstawy budownictwa w pracach budowlanych
BUD.14.3. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
BUD.14.4. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
BUD.14.5. Organizowanie robót wykończeniowych
BUD.14.6. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
BUD.14.8. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
BUD.14.9. Język obcy zawodowy
BUD.14.10. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.11. Organizacja pracy małych zespołów


 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej