erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Technik budownictwa zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, opracowywaniem dokumentacji budowlanej, sprawowaniem nadzoru budowlanego, sporządzaniem obmiarów i kosztorysów, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, projektowaniem, wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
 
W 4-letnim i 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1.    W zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:
1)    przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2)    montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3)    wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.


2. W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
1)    organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2)    organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
3)    organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
4)    organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5)    sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

BUD.081. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.082. Podstawy budownictwa montera konstrukcji budowlanych
BUD.083. Montaż konstrukcji stalowych
BUD.084. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
BUD.085. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
BUD.086. Język obcy zawodowy
BUD.087. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.14.2. Podstawy budownictwa w pracach budowlanych
BUD.14.3. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
BUD.14.4. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
BUD.14.5. Organizowanie robót wykończeniowych
BUD.14.6. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
BUD.14.8. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
BUD.14.9. Język obcy zawodowy
BUD.14.10. Kompetencje personalne i społeczne
BUD.14.11. Organizacja pracy małych zespołów

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej