Ti2 small

 

Ti

 

Podanie do technikum wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach. Zawodu tego nauczysz się w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. By uzyskać tytuł technika informatyka musisz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując pozytywny wynik. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.  

W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
1)    przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
2)    administrowania systemami operacyjnymi;
3)    serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
4)    przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1)    tworzenia i administracji stronami internetowymi;
2)    tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3)    programowania aplikacji internetowych;
4)    tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
INF.02.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
INF.02.2. Podstawy informatyki
INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
INF.02.4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
INF.02.5. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
INF.02.6. Montaż i eksplantacja lokalnej sieci komputerowej
INF.02.7. Eksploatacja urządzeń sieciowych
INF.02.8. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
INF.02.9. Język obcy zawodowy
INF.02.10. Kompetencje personalne i społeczne
INF.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
INF.03.2. Podstawy informatyki
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
INF.03.6.Język obcy zawodowy 
INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne 
INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ma możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

Przykładowe prace uczniów z Technikum informatycznego

 Wirtualny spacer po szkole            

      Wirtualny spacer po szkole                           Prace 3D uczniów

Strony stworzone przez uczniów zwierające skrypty napisane w języku PHP i JavaScript

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej