Trach3 small

 

Trach    

Chcesz zostać technikiem rachunkowości? Wyślij uzupełniony formularz

 

Technik rachunkowości to zawód szerokoprofilowy. Jako absolwent technikum rachunkowości możesz podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Masz również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich). W trakcie nauki zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

 

W 4-letnim i 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
1.    w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
2.    w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
1)    organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
2)    ewidencjonowania operacji gospodarczych;
3)    przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4)    wyceniania składników aktywów i pasywów;
5)    ustalania wyniku finansowego;
6)    sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7)    prowadzenia analizy finansowej.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.05.5. Język obcy zawodowy
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
EKA.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.07.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.07.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
EKA.07.4. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
EKA.07.5. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
EKA.07.6. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie
EKA.07.7. Język obcy zawodowy
EKA.07.8. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.07.9. Organizacja pracy małych zespołów

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy technik rachunkowości a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ABE.35. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dyplom w zawodzie technik ekonomista.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej